Algemene Voorwaarden

Geschreven door Manager | Woensdag, 15 Juni 2016 08:04


ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURATIE ATELIER ART CONSERVATION EUROPE bv,

 

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verlening van dienst door het restauratie atelier Art Conservation B.V. Dit atelier bestaat uit gediplomeerde restauratoren en onder hun supervisie aangestelde deskundige werknemers, hierna aan te duiden als de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer berekent voor de te verlenen en verleende diensten een honorarium overeenkomstig een schriftelijk en bij het verlenen van de opdracht door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte onder verwijzing naar deze inhoudelijk algemene voorwaarden. Het honorarium kan, als blijkt dat het door de aard en het belang van de zaak aanmerkelijk meer dan de eerder voorziene werkzaamheden verricht moeten gaan worden, gaan afwijken van een eerdere offerte. Opdrachtgever zal dientengevolge ingeval van annulering rekening moet houden met Artikel E sub 3,5 en 12.
 3. De offerte en/of opdracht beschrijft ondubbelzinnig de gegevens van het Voorwerp en van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet de eigenaar is, zal dit worden vermeld, waarbij de opdrachtgever echter hoofdelijk aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, zoals in deze voorwaarden nader omschreven.  Indien de eigenaar zijnde opdrachtgever niet hoofdelijk aansprakelijk wenst te zijn, dan dient een schriftelijk en ondertekende verklaring van de eigenaar te worden overlegd met een handmatig geschreven ‘voor gelezen en voor akkoordverklaring’ van de te bevestigen offerte, waarna deze pas in behandeling kan worden genomen.
 4. In geval van meerdere opdrachtgevers is ieder van de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele honorarium en verschuldigde kosten.
 5. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van door hem verstrekte gegevens inzake de toevertrouwende Kunstvoorwerpen, waaronder der echtmatigheid van de eigendom.
 6. Opdrachtnemer zal nimmer partij zijn inzake geschillen rond verzekeringskwesties, c.q. behandeling door verzekeraars. Beschadigde Kunstvoorwerpen worden niet in behandeling genomen dan pas nadat genoegzaam akkoord met de verzekeraars is bereikt, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk vooraf de garantie tot honorering afgeeft en zelf hoofdelijk aansprakelijk optreedt.
 7. De werkzaamheden worden gedaan uitsluitend voor de opdrachtgever. Derhalve aanvaardt opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever. Derden, waaronder in de ook wordt verstaan de wettelijke erfgenamen, kunnen geen recht ontlenen of reclames doen gelden.
 8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden in verband met de uitvoering van een opdracht, tenzij van grove nalatigheid of opzet gesproken kan worden. De opdrachtnemer zal als een ‘goed huisvader’ voor de eigendommen van de opdrachtgever zorgdragen.B. OFFERTES

 1. Alle offertes zijn bindend, tenzij anders op de offerte vermeldt en is overeengekomen dat bijvoorbeeld nader onderzoek plaats moet vinden en/of tijdens de procesgang pas nadere specificatie van kosten kan worden gegeven. Zie ook Artikel E sub 3.
 2. Kosten voor het verrichten van een vooronderzoek, benodigd voor het maken van een offerte, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit zal bij de aanname door de opdrachtnemer worden medegedeeld. Indien géén gebruik wordt gemaakt van de offerte, dan zijn de kosten hiertoe gemaakt in principe declarabel en direct contant opeisbaar.
 3. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt maximaal één maand.
 4. Additionele kosten verband houdend met de uitvoering van een opdracht, kunnen in rekening worden gebracht, daaronder begrepen reis-, transport- en verblijfkosten.
 5. De wettelijk verschuldigde omzetbelasting zal in rekening worden gebracht voor de verleende diensten.
 6. Levertijd in overleg, doch ingaand na ontvangst van de 1e deelbetaling en goedkeuring van de door ons gemaakt offerte
C. VERZEKERING

 1. De Kunstvoorwerpen zijn tijdens het verblijf en tijdens een eventueel transport uitdrukkelijk niet verzekerd door de opdrachtnemer. Opdrachtgever dient zijn/haar eigen verzekering zelf te verwittigen. Slechts bij overeenkomst kan hiervan worden afgeweken. Zie ook Artikel D sub 3.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer van de opdrachtgever zelf.

 D. BETALING

 1. Als een opdracht geëindigd, zijn het honorarium en de kosten direct en contant opeisbaar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, of dat anderszins onbetwistbare zekerheid is gesteld.
 2. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen een gestelde termijn van 14 dagen nakomt, zal de opdrachtnemer, aangeacht de retentie van het Kunstvoorwerp, aan de opdrachtgever rente in rekening brengen gelijk aan de nieuwe wettelijk handelsrente (Artikel 6: 119a van het Burgerlijk Wetboek) verhoogd met 3% (drie procent) kostentoeslag te rekenen vanaf het verval ven de betalingstermijn tot het tijdstip van betaling. Alle gerechtelijke en ook buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waaronder eventuele beslagen.
 3. In vervolg op Artikel E sub 14 komt, indien de opdrachtnemer de Kunstvoorwerpen volgens de bekrachtigde offerte onder zijn verzekering heeft doen laten vallen, deze onmiddellijk te vervallen en is het volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen te vorderen, alsmede tussentijdse afrekeningen van gedane werkzaamheden. Bij het niet nakomen daarvan kunnen de werkzaamheden worden opgeschort. U ontvangt een factuur van 30% bij opdracht, 10% tussentijds en 60% bij afronding.  Facturen dienen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
 5. Aflevering geschiedt slechts na volledige kwijting van het honorarium en kosten, tot dat moment zal het retentierecht (Vermogensrecht Afd. 3.10.4) gelden en Artikel A sub 14 en 15 hiervoor genoemd van toepassing zijn. Bij het niet nakomen in 2e instantie wordt in aansluiting daarvan bij de Rechtbank tot executoriale titel verzocht.
 6. Mocht uit service overwegingen een ander Kunstvoorwerp aan de opdrachtgever tijdelijk te beschikking in bruikleen zijn gesteld, dan dient deze, ongeacht de falende kwijting, onmiddellijk op verzoek van de opdrachtnemer ten allen tijde zonder kosten te worden terugbezorgd, bij in gebreke daarvan via de deurwaarder invordering tegen kosten en gekwiteerd zal geschieden.
 7. De diensten worden geacht naar beste weten en kunnen door de opdrachtnemer te zijn verricht en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal, met dien verstande dat, in geval van een kennelijk en aangetoond en verwijtbaar falen in het kader van zijn werkzaamheden verhaal mogelijk is. De aansprakelijkheid voor de opdrachtnemer zal beperkt zijn tot maximaal het bedrag van het overeengekomen en eventueel ontvangen honorarium. In geval van toepassing van het voorgaande sub 2 (niet nakomen door opdrachtgever van betalingsverplichting) en daaropvolgend, vervallen alle mogelijke verhaalmogelijkheden door de opdrachtgever.

 

 


E. Restauraties

 1. Onder een opdracht tot restauratie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een opdracht tot het naar beste weten en kunnen adviseren, herstellen en/of consolideren en bemiddelen van Kunstvoorwerpen door de opdrachtnemer, zomede het vooraf en tussentijds uitbrengen van bevindingen aan de opdrachtgever.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de opdrachtnemer de bevindingen en het verslag van bijzondere omstandigheden schriftelijk uit.
 3. Het honorarium kan, als blijkt dat door de aard en het belang van de zaak aanmerkelijk meer dan de eerder voorziene werkzaamheden verricht moet gaan worden; gaan afwijken van een eerdere offerte. Opdrachtgever zal ingeval een met redenen omklede aanpassing van de offerte voorgelegd krijgen en bij akkoord ondertekenen of maakt van het annuleringsrecht gebruik.
 4. Indien de opdrachtnemer de behandeling wegen technische redenen moet staken, zal dit aan de opdrachtgever worden medegedeeld en zal het deskundige oordeel van de opdrachtnemer bindend zijn. Een eventuele aanpassing van de offerte kan in overleg plaatsvinden.
 5. Aanpassing op verzoek van de opdrachtgever in de te verrichten handelingen zullen nimmer worden gehonoreerd indien deze in strijd zijn met de deskundige beoordeling door de opdrachtnemer en de ethiek van kwaliteitsrestauratie op academische gronden ontstijgt.
 6. De opdrachtnemer kan nimmer garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat kan worden behaald. Een discrepantie tussen deskundigheid en ervaring enerzijds en subjectieve beeldvorming door de opdrachtgever anderzijds, moet worden beoordeeld in het licht van de deskundigheid en ervaring.
 7. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor negatieve gevolgen (restauratie op restauratie) tengevolge van in het verleden door derden verrichten restauratiewerkzaamheden. Ook kan zijn Kunstvoorwerpen waarop ondeskundige restauratie is toegepast zonder meer weigeren.
 8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tijdens de restauratie zich opdoemende tot dan verborgen gebleken gebreken (zie ook sub 3 en 4).
 9. De opdrachtgever verplicht zich terstond bij levering van de dienst de Kunstvoorwerpen grondig te inspecteren. Bij eventuele gebreken zal de opdrachtgever in aanwezigheid van de opdrachtnemer schriftelijk zijn bevinding vastleggen.
 10. De opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de reclame te controleren en zonodig te herstellen.
  • De prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende tarieven
  • Door u te verzorgen benodigde vergunningen / vrijstellingen (indien nodig), zoals sloop- en werkvergunning gedurende de gehele uitvoering van het project.
  • Verzorgen vloerverhardingen ( indien benodigd) voor kraanwerk.wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het wegdek en evt.in de grond liggende kabels- en leidingen.
  • Verzorgen van een vrije en goede toegang tot de werkplek.
  • Ruimten voor aanvang van onze werkzaamheden vrij zijn van losse inventarisatie.
  • Eventuele kabels en leidingen voor aanvang van onze werkzaamheden zijn losgekoppeld en/of zijn omgelegd. Stagnatiekosten t.g.v. het niet (tijdig) uitvoeren van deze werkzaamheden, zullen aan u, worden doorberekend
  • Door u te verzorgen benodigde bouwstroom en water (indien nodig)
  • Door u te verzorgen de afvoer van bouwmateriaal en chemische stoffen
  • Door u te verzorgen indien het project op locatie plaats vind: goede werkruimte die voldoet aan de geldende ARBO eisen. Verzorgen van goede lunch- en toiletvoorzieningen ruimte.
  • Verzorgen van een toezichthouder gedurende de werkzaamheden die nauw contact staat met de toezichthouder van AC.
  • Er bouwkundige schade gaat ontstaan aan het pand
  • Er voldoende werkruimte ter beschikking wordt gesteld
  • Uitvoering in één fase en in daguren met een minimale werktijd van 8 uur per dag
  • Bij alle opdrachten, bevestigingen en contracten voortvloeiend uit deze offerte, blijven onze uitgangspunten onverkort volledig van kracht, ook indien u deze niet opgenomen of vermeld heeft.
  • Bovengenoemde prijzen zijn exclusief eventuele precariokosten en stelpost(en)
  • Alle kosten zijn exclusief  voor de huur, op- en afbouw van steigers (indien nodig).
  • Care verzekering bij evt. gevolgschaden, opdrachtgever dient hiervoor zorg te
   te dragen.
  • Verzorgen van speciale veiligheidsmiddelen buiten onze standaard PBM’s
  • Verzorgen van dakrandbeveiligingen.
 11. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ná de restauratie zich opdoemende en tot dan verborgen gebleven gebreken (zie sub)
 12. Kosten die tot het afbreken van de opdracht zijn gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever, dit kunnen arbeidsuren zijn, hulpstoffen en materialen e.d.. Hierbij is de opdrachtgever tevens gehouden aan het verder vrijwaren van de opdrachtnemer voor vorderingen van derden inzake. Een en ander laat het recht door de opdrachtnemer onverlet om nakoming van de opdracht te eisen of een volledige schadevergoeding te vorderen.
 13. De in de voor akkoord getekende offerte vermelde leveringstermijn is slechts een geschatte termijn. Door de aard en complexiteit van de materie alsmede door verschillende opeenvolgende handelingen met verdampings- en drogingstijden is nimmer op voorhand een termijn bindend.
 14. Opdrachtnemer kan in voorkomende gevallen derden deskundigen inschakelen om aan de opdracht te kunnen voldoen. De opdrachtgever zal hiervan op de hoogte worden gesteld, waarbij een eventueel veto zal worden gerespecteerd.
 15. Onderzoeksmateriaal, rapportages, verslagen en fotomateriaal die aan de opdrachtgever worden overhandigd bij het beëindigen van een opdracht, zijn belast met de intellectuele eigendom en auteursrecht. Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is openbaarmaking en verveelvoudiging buiten de privé-sfeer van de opdrachtgever niet toegestaan op straffe van een niet voor matiging opeisbare boete van € 5.000,00 exclusief eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 16. Eventuele wachturen bij werkzaamheden op locaties worden ten alle tijden aan de opdrachtgever doorberekend. Dit geldt tevens voor gehuurde apparatuur.

 17. Extra uitgangspunten waar door u rekening mee gehouden moet worden:


  Kosten zijn exclusief mits dit niet aangeven staat in de offerte: